چگونه آی پی ادرس کشور مصر را داشته باشیم ؟

چگونه آی پی ادرس کشور مصر را داشته باشیم ؟

چگونه آی پی ادرس کشور مصر را داشته باشیم ؟

جواب آن استفاده از وی پی ان با آیپی کشور مصر است

اگر در اینترنت راجب به اینکه چگونه آی پی کشور مصر را داشته باشیم تحقیق کنید راه حل های زیادی پیدا میکنید . اما متاسفانه بسیاری از این راه حل ها نامناسب و ناپایدار هستند و به صورت لحظه ای کار می دهند و سپس قطع میشوند.

یک وی پی ان ارتباطی است مجازی از محل فعلی شما به سرورهایی در ایالات متحدهکشور مصر . ارتباط با این سرور ها به شما امکان گشت و گذار با آی پیکشور مصر را میدهد ، که این بدان معناست که شما می توانید قوانین و مقررات و فیلتر های منطقه ی خود را رد کرده و دورمیزنید . زمانی که شما به ای سرور ها متصل هستید تنها چیزی که نیاز داری ریست کردن مرورگرتان است و سپس شروع به کار کنید .

چه چیزدیگری رامیخواهید بدانید ؟

با بازدید از سایت vpntraffic میبینید که انها سرورهای زیادی ازکشور مصر دارند که اکانت هایی دارای زمان های یک ماهه ، شش ماهه و دوازده ماهه است . برنامه را از سایت دانلود کنید و به یکی از سرور هایکشور مصر متصل شوید ، و زمانی که شما متصل شدید اماده ی وب گردی آزاد و بدون فیلتر هستید .

شیوهایجادیکارتباط “PPTP” دراندروید 4 “ساندویچهبستنی”

اندروید 4 کهبه “ساندویچهبستنی” معروفاست،دارایویژگیهایبرجستهایازجملهایجادرابطه “VPN” میباشد.

1- ازمنویگوشیوارد “Setting” شوید.

2- گزینه “More” راانتخابکرده.

3- دراینمرحلهبرایایجاد “VPN” ،نیازبهساخترمزمیباشد،پسازایجادرمز.

4- گزینه “Add VPN network” رابرگزیده.

5-دراینجاشمانیازبهواردکردناطلاعاتپایگاه “VPN” دارید:

“Name “: یهاسمدلخواهواردکنید.

Type : PPTP

Server address “:همانادرس “IP ” کهبهشمادادهشده.

6- گزینه “PPTP encryption MPPI ” راانتخابکنیدو ” Save”رابزنید.

*توجهکنیدکهاگربعدازایجاد “VPN” ارتباطبرقرارنشد،تیکاینگزینهرابردارید.

7- خوب،الان “VPN” شماامادهشده،ومیتوانیدانراانتخابکنید،تامتصلشود.

8- ازشماکلمهعبوروکدکاربریمیخواهد،کهبایدهمانکدکاربریکهشرکت “VPN” بهشماداده،باشد.

“User name”: نامکاربریخودرااینجادرجکنید.

“Password”: کدکاربریخودرااینجادرجکنید.

تیکگزینه “Save account information” رازدهوبعد “Connect” راانتخابکنید.

روشایجادیکارتباط “VPN” در “iPad”

“VPN” کههماناختصار “Virtual Private Network” میباشدقابلیتایجادیکتونلرمزدارراداردکهمیتوانداطلاعاتراازاینترنتگرفتهوبهوسیلهانبهسیستمشماانتقالدهد،وازفیلترعبوکند.

برایاستفادهاز “VPN” در “iPhone” مراحلهزیرراطیکنید:

ابتدابه “Setting” رفتهوسپسمسیرزیرراطیکنید

General > Network > VPN > Add VPN Configuration.

دراینجا “PPTP” راانتخابکرده

درقسمت “Description” واردکنید : “VPN traffic”

درقسمت “Server” سروریکهبهشماواگذارشدهرادرجکنید.برایمسال

us.vpntraffic.com

درقسمت “Account” اسمکاربریخودرا

درقسمت “Password” کلمهعبورراواردنمایید

مطمئنشویدکهگزینه “Send all traffic”روشنباشد

وگزینه “Encryption” روی “Auto” قرارداشتهباشد

گزینه “Save” رازده

دکمه “Home” رازده

“Setting application” رابازکرده

برروی “VPN” کلیککنید

روی “VPN traffic” مجددکلیککنید

“VPN” راروشنکنید

روشن یا خاموش کردن “VPN”

اگراز قبل ساخت “VPN” را انجام داده اید، گزینه روشن و خاموش کردن آن را در تنظیمات خواهید یافت

قبل از هرچیز، ابتدا “Wi-Fi” را در “iPad” خاموش کرده، سپس “VPN” را از محل تنظیمات روشن کنید

صبر کنید تا برقراری ارتباط به صورت کامل انجام شود،

پس از ان در نوار وضعیت علامت “VPN” نمایان خواهد شد.

نکته: تماس “VPN” در “iPad” در صورت عوض کردن اینترنت، قطع خواهد شد.

سایت وی پی ان ترافیک (vpntraffic)- فیلتر شکنی که باعث دسترسی به Skype ، VOIP ، کانال های تلوزیونی و سایت های پخش فیلم مثل Hulu, Netflix, BBC iPlayer می شود همچنین دارای 40 سرور وی پی ان از کشور های مختلف می باشدو از pptpو l2tp/ipsec پشتیبانی میکند.

چیزی که نیاز دارید سرویس وی پی ان ما میباشد !

قبل از اینکه اقدام به خرید کنید میتوانید به صورت ازمایشی به مدت سه روز از سرویس وی پی ان ما استفاده کنید .

فقط$1.99

پر سرعت
دارای سرور تمامی کشورها

buy vpn at http://www.vpntraffic.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s